Promotors de la iniciativa

Coop57

EXPERIÈNCIA 2

Coop57, un model de finançament alternatiu

Breu història

Coop57 va iniciar l’activitat a Catalunya a partir de la lluita dels treballadors de l’Editorial Bruguera per mantenir els llocs de treball. El 1986, enmig d’una forta crisi industrial de l’economia espanyola, la coneguda Editorial Bruguera es va declarar inviable i va passar a les mans del Banc de Crèdit Industrial. Després d’intents fallits per reflotar l’empresa, reconvertir-la en cooperativa o buscar comprador, el banc va decidir liquidar l’empresa. A això es van acollir la majoria dels treballadors i treballadores (775) que, cansades del procés, van preferir liquidar els seus contractes.

Aquest no va ser el cas de totes les persones treballadores, algunes dels quals van seguir, durant anys, una lluita judicial i, en últim terme, moral, per aconseguir aquelles indemnitzacions que consideraven justes. Finalment, el 1995, aquest grup de persones va guanyar el judici pel qual feia anys que lluitaven. Així, es va crear un fons amb part de les indemnitzacions que van rebre pel seu acomiadament per promoure projectes econòmics que perseguissin la creació de llocs de treball de qualitat, especialment aplicant models cooperatius.

Al 19 de juny de 1995, amb aquest fons, es va crear Coop57 sota la fórmula jurídica de cooperativa de serveis financers. En un inici, el seu desenvolupament va estar molt vinculat amb el cooperativisme de treball associat, però progressivament va anar ampliant la seva base social a altres tipus d’entitats de l’Economia social i solidària. Paral·lelament, també va anar creixent la base de socis i sòcies col·laboradors.

L’evolució fins a l’actualitat

A partir de 2005, Coop57 va posar en pràctica un model de creixement en xarxa arran de l’interès que havia despertat aquest experiment en altres territoris. Aquell any, una xarxa d’entitats d’Economia social i solidària de l’Aragó i Coop57, conjuntament, van decidir compartir el projecte. La idea va ser aprofitar el model, l’estructura jurídica i l’estructura tècnica de Coop57, però aplicant un model que permetés que cada territori s’autogestionés. Això va donar lloc a la creació de Coop57 Aragó sobre la base d’un plantejament de desenvolupament en xarxa. D’acord amb aquests principis, posteriorment es van constituir Coop57 Madrid (2006), Coop57 Andalusia (2008) i Coop57 Galiza (2009). En tots aquests casos, la clau de l’èxit en la constitució d’una secció territorial de Coop57 ha estat l’existència d’una xarxa d’Economia social i solidària al mateix territori capaç de gestionar-la.

Funcions de la cooperativa

Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal contribuir a la transformació social en positiu de l’economia i de la societat. La seva funció principal és el finançament de projectes d’Economia social i solidària per mitjà de la intermediació financera. Això significa recollir i captar l’estalvi de la societat civil per poder canalitzar-lo cap al finançament d’entitats de l’Economia social i solidària que promoguin l’ocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.

Coop57 és una organització democràtica i de base assembleària formada per persones i entitats de l’Economia social i solidària. L’entitat és propietat de tots els seus socis i sòcies, que s’autogestionen i s’organitzen per a la gestió de la cooperativa.

Poden estalviar a Coop57 totes aquelles persones o entitats que creguin en els principis de Coop57 i vulguin veure els seus estalvis vinculats al finançament de projectes d’Economia social i solidària. Poden rebre finançament de Coop57 totes aquelles entitats pertanyents a l’Economia social i solidària que siguin sòcies de serveis de Coop57 i que aportin algun tipus de valor afegit per al seu entorn i per al conjunt de la societat.

Missió i valors

Coop57 és una cooperativa de serveis financers i, com a tal, realitza activitat financera. Recull estalvi popular de la ciutadania per canalitzar-lo cap al finançament de projectes d’Economia social i solidària que aportin un valor afegit al conjunt de la societat. Però, tot i realitzar una activitat financera, l’objectiu de Coop57 no és econòmic sinó social.

Coop57: una eina al servei de la transformació social

Coop57 s’entén a si mateixa com una eina al servei dels seus socis i sòcies i al servei d’aquesta transformació social. Coop57, per si sola, no podrà transformar la societat. Els diners, per si sols, tampoc podran transformar la societat. Seran les entitats, els grups, els col·lectius i les persones que treballen per a aquesta transformació social les que podran incidir a modificar la realitat i millorar la situació del conjunt de la societat treballant per la creació d’ocupació estable i de qualitat, impulsant projectes que persegueixin la sostenibilitat i la sobirania alimentària i energètica, treballant per a tota forma d’inclusió i reforçant tant la cultura com els espais de socialització, entre d’altres.

Criteris de finançament i àmbit d’actuació

Coop57 ofereix serveis financers a les seves entitats, sòcies de serveis, intentant que s’entengui en un marc de solidaritat i ajuda mútua. Es volen fomentar les característiques següents:

  • El crèdit a Coop57 s’entén com una eina que, ben orientada, contribueix a la transformació social en positiu. No s’entén com una finalitat per generar guanys econòmics.
  • Els préstecs, igual que tota la relació entre Coop57 i els seus socis i sòcies, es basa en la confiança i en el respecte mutu.
  • El sistema de garanties per als préstecs concedits respon, també, al principi de confiança per mitjà dels avals personals mancomunats.
  • La flexibilitat i l’adaptabilitat dels serveis financers a les necessitats de cada cas. Es buscaran les solucions que puguin beneficiar la viabilitat del projecte.
  • No s’incorre en despeses tals com comissions d’obertura, comissions d’estudi, despeses de notaria, entre altres. No es vol augmentar els costos financers que han d’assumir les entitats amb despeses que es consideren prescindibles. L’objectiu és que totes les entitats sòcies que necessitin finançament puguin accedir-hi.
  • Els préstecs els avalua la comissió tècnica de cada secció territorial.
  • Coop57 té com a objectiu essencial el suport financer a projectes amb un alt contingut social. El seu fracàs també es considera propi.
  • Sempre s’actuarà amb rigor i responsabilitat enfront dels socis i sòcies col·laboradores que aporten recursos econòmics a la cooperativa.

Com participar?

Font: Coop57 web

Ser soci o sòcia de Coop57 significa pertànyer a una xarxa de persones i entitats que treballa, col·lectivament, per fomentar altres models econòmics i socials. Significa exercir la sobirania econòmica i posar en pràctica models financers que tinguin en compte les persones, l’entorn i el territori en comptes de la maximització de beneficis.

A Coop57 no existeix la figura del client, sinó que totes les persones i entitats que s’hi vinculen ho fan des de la posició de sòcia de la cooperativa. Hi ha dos tipus de socis i sòcies:

  • Sòcies de serveis: són entitats de l’Economia social i solidària (cooperatives, associacions, fundacions, empreses d’inserció, ONG, etc.). Poden gaudir dels serveis financers que s’ofereixen i, per tant, rebre préstecs. A més a més, poden aportar recursos econòmics a Coop57 en forma d’aportacions voluntàries al capital social.
  • Socis i sòcies col·laboradores: poden ser-ho tant persones individuals com entitats. Poden estalviar a Coop57 fent aportacions al capital social de la cooperativa. No poden rebre préstecs de Coop57.

Coop57 treballa en xarxa amb altres entitats, xarxes i federacions per articular estratègies de construcció conjunta de l’Economia social i solidària, amb les quals promouen la intercooperació i la creació de mercat social per a una construcció integral i alternativa del cicle econòmic dins les lògiques de l’Economia social i solidària.

Sistema de finances ètiques

Coop57 és un instrument financer que està inserit en un marc més ampli de les finances ètiques i solidàries. Per aquest motiu treballen en xarxa amb altres entitats emmarcades dins del moviment de les finances ètiques:

Paraules clau
#COOPERATIVISME #ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA #FINANCES ÈTIQUES