Promotors de la iniciativa
 • Cooperativa La Borda
 • Can Batlló 
 • Coop 57
EXPERIÈNCIA 3

La Borda, un projecte d’habitatge col·lectiu

Qui són la Borda.coop?

La Borda la conforma més d’una cinquantena de persones, de totes les edats, vinculades al conjunt de Can Batlló i veïnes del barri de Sants - La Bordeta. La seva finalitat és harmonitzar la necessitat d’accedir a un habitatge digne, social, assequible i ambientalment sostenible amb la voluntat de fomentar noves formes de convivència i de generar comunitat per mitjà de la interrelació entre veïns i veïnes.

Per això busquen un repartiment just del treball domèstic i de les cures, una manera d’estar i fer en comú que encarni els valors de l’economia feminista i de l’economia social i solidària.

Antecedents

La Borda és un projecte que sorgeix dins del procés participatiu que el veïnat de Can Batlló, agrupat a la Plataforma Can Batlló és pel Barri, i que es dugué a terme entre el 2011 i el 2013 per explorar quines eren les necessitats a resoldre d’aquest veïnat i quins projectes de base ciutadana podien satisfer-les. Una d’aquestes necessitats fou la de l’habitatge. Moltes persones estàvem sent expulsades dels barris, ja fos a cop de desnonament o de lloguers impossibles. Això els obligà a pensar en fórmules per les quals accedir a l’habitatge, però que eradiquessin des de bon principi les vies tradicionals, el lloguer o la compra.

El 30 de novembre de 2015 es constituí un dret de superfície1 per part de l’Ajuntament de Barcelona en favor d’Habitatges La Borda, d’una parcel·la situada al carrer Constitució, un dels límits de Can Batlló, en sòl qualificat com a Habitatges amb Protecció Oficial (HPO). Aquest dret, de 75 anys de durada, comporta el pagament d’un cànon anual.

La qualificació d’HPO en règim general comporta uns topalls màxims de renda per les unitats de convivència potencialment cessionàries del dret d’ús d’un habitatge promoguts per la cooperativa. També estableix un màxim de quota d’ús associada a l’habitatge, cercant així que siguin assumibles pels sectors populars, un dels objectius centrals de la cooperativa.

Una cooperativa mixta d’habitatges, usuàries i consumidores

Gràcies a referents d’altres països es va poder generar aquest projecte, una cooperativa mixta d’habitatges i usuàries i consumidores, sense lucre i d’iniciativa social, que cerca proveir les seves persones sòcies d’un habitatge digne, eficient, sostenible, accessible i assequible, i a més a més, fer-ho mitjançant fórmules que posen la participació i l’autogestió en el centre de la seva activitat, tal com posa les necessitats de les persones també en el centre dels seus objectius.

1. El Dret de Superfície és un nou règim de tinença que l’Ajuntament de Barcelona està impulsant per facilitar l’accés als habitatges de protecció oficial i, segons el qual, l’adjudicatari adquireix la propietat de l’habitatge per un període de 75 anys però el sòl queda en mans de l’administració. Patronal Municipal de l’Habitatge: http://www.pmhb.org/document.asp?tipus=Dret%20de%20Superf%EDcie&id=3&subid=1

Constitució de la cooperativa

La iniciativa va ser posada en marxa per un grup impulsor, que constituí l’Associació La Mangala. Posteriorment, el 25 de gener de 2014 es va fer una convocatòria pública oberta a tothom que volgués participar en el procés de constitució de la cooperativa. D’aquí en va sortir el grup d’unes cinquanta persones que forma la cooperativa. D’aquestes cinquanta persones, la majoria seran socis/es habitants (és a dir, viuran als 28 habitatges quan l’edifici estigui construït), i altres són socis/es col·laboradors/es, cosa que vol dir que participen en el projecte aportant-hi feina i/o diners.

En cas que quedin habitatges buits, hi ha una llista d’espera de sòcies expectants a la qual es comunicarà la possibilitat d’accedir a La Borda, passant a ser soci/a habitant amb tots els drets i deures que això implica.

Disseny participatiu

L’autopromoció i la posterior gestió col·lectiva impliquen que la participació de les futures usuàries en el procés (disseny, construcció i ús) sigui la variable més important i diferencial del projecte, generant una oportunitat per conèixer i projectar amb elles i les seves necessitats concretes.

En aquestes fases prèvies de disseny, la participació s’articula per mitjà de les diferents comissions de treball i l’assemblea general. Compta amb un equip tècnic de suport que dinamitza i recull les propostes pel que fa a imaginari, programa, estratègies ambientals i de projecte o a les tipologies d’habitatges i d’espais.

Com ha de ser l’edifici?

El programa de l’edifici planteja 28 habitatges de tres tipologies diferents (40, 50 i 76 m2 de mitjana) i tot un seguit d’espais comuns i comunitaris, que han de potenciar la vida comunitària per mitjà de transicions entre l’espai privat i el públic. Tots s’articulen al voltant d’un pati central, un gran espai de relació que remet a les “corralas”, tipologia d’habitatge social i popular. Els habitatges es reparteixen en les diverses plantes de l’edifici, cercant la mescla d’unitats de convivència que consten d’una, dues, tres o més persones.

Aquesta estructuració modular permetrà, en un futur, variar alguns habitatges segons les necessitats de les unitats de convivència que hi estiguin vivint.

Iniciativa pionera d’habitatge

La Borda és la primera cooperativa d’habitatge en règim de cessió d’ús que es construeix en un sòl qualificat d’habitatge protegit. Alhora, és el primer edifici de propietat col·lectiva que hi haurà en tot l’Estat espanyol i també el més alt construït de fusta. La construcció del nou edifici no només està tenint en compte aspectes de la sostenibilitat ambiental, sinó també la sostenibilitat humana. S´han habilitat un seguit d’espais comunitaris, com una cuina comuna, un menjador comú, la bugada, els terrats, pensats per enfortir el vincle comunitari entre els veïns i les veïnes, mancomunant alguns recursos i també habilitant espais per a la vida col·lectiva.

Estratègies i accions previstes de sostenibilitat

 • Col·lectivització d’alguns usos (bugaderia, banyera, espai convidats, cuines per a grans àpats, etc.)
 • Augmentar l’eficiència – equipament eficient
 • Aprofitament de recursos locals i reciclatge
 • Energies renovables
 • Ús i gestió de l’edifici i de les instal·lacions
 • Serveis i consums associats centralitzats i amb gestió intel·ligent

Finançament alternatiu i ètic

El finançament –que té un cost de gairebé 3 milions d’euros– s’articula al marge del sistema financer convencional, implicant les persones usuàries, les finances ètiques cooperatives i el conjunt de la societat i el teixit social. El projecte es finançarà mitjançant:

 • Aportacions de les persones sòcies habitants o sòcies col·laboradores
 • Préstecs per part de Coop57
 • Aportacions i ajuts per part d’entitats, persones i institucions
 • L’emissió de títols participatius
Paraules clau
#Participació #Sostenibilitat Comunitària #Arquitectura