BRÚIXOLA PER

Aprofundir

FITXA 13

El treball en xarxa

Autoria
Barabara Educació SCCL
Data de publicació
Desembre 2017

Descripció

Resum de les principals xarxes, federacions i entitats de segon grau existents en el marc de l’economia social i solidària a Catalunya i a l’Estat espanyol:

REPASSANT CONCEPTES

Què és una federació?
Una federació és una entitat de segon grau que està formada per diverses entitats sobiranes que decideixen unir-se de manera voluntària per formar una entitat que agrupi associacions/entitats/ cooperatives de base. La finalitat que persegueix una federació és donar recursos i ajudar les entitats de base a desenvolupar la seva missió. Les entitats que formen part de la federació són membres de ple dret que poden escollir, governar i ser independents a la federació.

Què és una confederació?
Una confederació és una organització de tercer nivell que agrupa federacions i altres entitats de segon nivell. És, per tant, una “federació de federacions”. La seva finalitat és la de representar el conjunt de les entitats membres i acompanyar-les en la consecució dels seus objectius missionals.

Què és una fundació?
Una fundació és una organització amb personalitat jurídica pública o privada sense ànim de lucre que té fins d’interès general a favor d’un col·lectiu genèric, té una dotació econòmica inicial que pertany a la fundació i que, en cas d’extinció, els béns i els drets romanents han de ser entregats a una altra o altres institucions que persegueixin fins d’interès general similars.

Què és una cooperativa?
Una cooperativa és una associació autònoma de persones que s’han unit de manera voluntària per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú, mitjançant una empresa de propietat conjunta i gestió democràtica, per als quals l’adhesió voluntària a la cooperativa implica un compromís de participació activa.

Què és un grup de fet?
Un grup de fet és una agrupació de persones que no té el reconeixement de personalitat jurídica pròpia i que treballa per desenvolupar un projecte amb una finalitat comuna entre els membres del grup.

Què és una cooperativa de segon grau?
Són cooperatives que han d’ésser integrades per un mínim de dues persones jurídiques, una de les quals, almenys, ha d’ésser una cooperativa. També en poden tenir persones físiques com a sòcies. L’objectiu principal d’una cooperativa de segon grau és la d’esdevenir un sistema d’integració cooperativa per promoure, coordinar i desenvolupar finalitats econòmiques comunes entre els socis i sòcies, així com reforçar i integrar l’activitat econòmica dels mateixos.

Què és un grup cooperatiu?
Es tracta d’un conjunt format, majoritàriament, per diverses societats cooperatives en el qual una d’aquestes és la cap de grup i exerceix facultats o emet instruccions de compliment obligat per a les entitats agrupades, de manera que es produeix una unitat de decisió en els àmbits de la gestió, administració i govern, principalment. Les organitzacions membres mantenen una relació subordinada respecte a l’entitat cap del grup, sobre la qual han delegat facultats d’emissió d’instruccions de compliment obligatori. D’una banda, s’emeten instruccions de caràcter estatutari i de reglamentació, de tal manera que la normativa interna de les organitzacions que integren el grup sigui homogènia. De l’altra, es poden establir instruccions sobre les relacions d’associació, col· laboració i coordinació entre les organitzacions membres. Per últim, un grup cooperatiu estableix instruccions relatives als compromisos d’aportació periòdica de recursos de cada organització membre.

ENTITATS DE SEGON GRAU D’ECONOMIA SOCIAL A CATALUNYA

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CoopCat)
http://www.cooperativescatalunya.coop/index.php/ca/

Fundada el 1984, la Confederació de Cooperatives de Catalunya és una organització empresarial sense afany de lucre i, segons indica la Llei 12/2015 de cooperatives, l’òrgan màxim de representació de les cooperatives i de les federacions, així com el màxim interlocutor amb l’Administració. Està integrada per les sis federacions de cooperatives de Catalunya, cadascuna amb la seva pròpia estructura, història i particularitats, les quals agrupen diferents branques cooperatives que abasten tots els sectors d’activitat, així com tot el territori de Catalunya. CoopCat fonamenta el seu projecte empresarial en els valors de servei, professionalitat, dinamisme i coresponsabilitat, i segueix els valors definidors de l’ètica empresarial cooperativa de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat. Aquests valors, compartits i socialitzats, complementen els principis cooperatius, així com els compromisos i voluntats vinculats a la responsabilitat social.

Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya
http://www.laconfederacio.org/

La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, és l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa les entitats no lucratives que presten serveis d’atenció a les persones al nostre país. En el seu conjunt agrupa prop de 1.200 organitzacions i 45.000 professionals que, des d’una voluntat expressa no mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat, com per exemple el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, les escoles bressol públiques, la intervenció social amb infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat intel·lectual, la gent gran o l’atenció precoç, entre altres.

Associació Economia Social Catalunya (AESC)
http://www.cooperativestreball.coop/connecta/actualitat/2017/05/04/constituida-l-associacioeconomia-social

L’Associació Economia Social Catalunya (AESC) agrupa diferents organitzacions de l’economia social catalana. En el procés de constitució hi ha participat la Confederació de Cooperatives de Catalunya, així com La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social, la Xarxa d’Economia Solidària, la Taula del Tercer Sector Social i la Federació de Mutualitats. Durant l’assemblea constituent, celebrada el dimarts 2 de maig de 2017, els representants de les entitats fundadores van aprovar els estatuts socials que han de regir a l’organització, així com l’elecció de la Junta Directiva per als propers quatre anys. Els objectius fundacionals de l’AESC són: la visualització de l’economia social, sumant a l’entorn d’un sol eix totes les organitzacions que posen les persones i el progrés social en el centre de l’activitat, enlloc del capital; la projecció dels valors propis de l’economia social i la generació d’un discurs col·lectiu cap a la societat catalana; la incidència política i social per la defensa d’un determinat model de societat i dels interessos de l’economia social, i, per últim, la promoció de la cohesió, la interrelació i el diàleg entre les diferents formes, cultures i organitzacions de l’economia social a Catalunya.

Federació de Mutualitats de Catalunya
http://www.mutualitats.com/

La Federació de Mutualitats de Catalunya s’ocupa de la representació i la defensa dels interessos del mutualisme social català. Actualment està integrada per 38 mútues i mutualitats de previsió social, que donen cobertura asseguradora sense afany de lucre a prop de 257.000 mutualistes, amb més de 822.000 subjectes protegits (l’equivalent a l’11% de la població catalana). La Llei del Parlament de Catalunya 10/2003, sobre mutualitats de previsió social, atribueix a la Federació amb caràcter general la representació i la defensa dels interessos del mutualisme de previsió social català. Aquesta llei està dictada en exercici de la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre el mutualisme no integrat en el sistema de la Seguretat Social, respectant la legislació mercantil.

Taula del Tercer Sector
http://www.tercersector.cat/

La Taula del Tercer Sector és la institució que representa el conjunt de les entitats socials catalanes. Agrupa 35 federacions i grans organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya, les quals representen i aglutinen en conjunt a més de 3.000 entitats socials no lucratives. Va néixer l’any 2003, sota la forma jurídica d’associació, per iniciativa de les entitats sòcies, que són les principals organitzacions i federacions d’entitats del sector. Les 3.000 entitats socials que agrupa tenen la forma jurídica d’associacions, fundacions, cooperatives d’iniciativa social i empreses d’inserció, i actuen en l’atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius molt diversos: infància i família, joves, persones immigrades, gent gran, discapacitats psíquics, físics i sensorials, drogodependents, persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball, persones sense sostre, etc.

Xarxa d’Economia Solidària (XES)
http://xes.cat/

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) és una organització formada per més de 300 sòcies. Defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris, i funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació. L’economia solidària preveu una nova forma de produir, distribuir i consumir, i representa una alternativa viable i sostenible per satisfer les necessitats individuals i globals.

Federació de Cooperatives de Treball associat de Catalunya (FCTC)
http://www.cooperativestreball.coop/

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és una organització empresarial íntegrament dedicada a la creació, el creixement i la promoció de les més de 3.000 empreses cooperatives de treball que, dia a dia, enforteixen l’economia i la nostra societat basant-se en principis democràtics. Les cooperatives promouen la participació de les persones membres, l’ocupació estable, la innovació, l’arrelament al territori i el desenvolupament local. Hi ha cooperatives de treball en tots els àmbits i sectors, com ara l’atenció a les persones, les energies renovables, la comunicació o la indústria, entre altres.

Federació de Cooperatives d’Ensenyament (FECEC)
http://www.escolescooperatives.cat/

La FeCEC representa un model d’escola laica, plural, activa, humanista i integrada en els valors d’una societat catalana, i que aprèn a participar voluntàriament i de forma democràtica donant gran rellevància al treball en comú. Els membres de la Federació es qüestionen constantment el procés educatiu i prenen les decisions conjuntament. També posen en comú el resultat de les tasques individuals i col·lectives, amb comunicació i diàleg. La seva missió és representar, assessorar i defensar les cooperatives d’ensenyament, així com agrupar i potenciar l’intercanvi entre elles i les sinèrgies que es creen en la intersecció entre les diferents escoles.

Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya (FCCUC)
http://www.fccuc.coop/

La Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya (FCCUC) és una eina conjunta de representació, promoció i defensa del cooperativisme i dels drets de les persones consumidores. Acull iniciatives de les mateixes cooperatives i genera dinàmiques d’intercooperació i aliances. Assumeix un clar compromís social com a organització de persones consumidores. Les cooperatives de consum tenen l’origen en els entorns locals i són agents actius del territori on operen. El model societari de les cooperatives de consum està basat en les persones i la seva participació tant pel que fa a l’organització social com a l’empresarial.

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
http://www.cooperativesagraries.cat/

A principi dels anys 80, un grup de persones van creure en la necessitat d’articular una entitat que conferís representació a l’històric moviment cooperatiu agrari català. Així va néixer la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, constituïda formalment l’any 1983 a l’empara de Llei de cooperatives de Catalunya. Des d’aleshores, la Federació ha esdevingut l’òrgan de representació i defensa del cooperativisme agrari amb la finalitat de reforçar l’activitat econòmica i social d’aquest sector, i ha fet extensiu el seu compromís al conjunt de la població agrària i el món rural. Així mateix, contribueix al desenvolupament de les empreses cooperatives amb recursos per potenciar el creixement, la millora constant i la competitivitat de les seves associades.

Federació de Cooperatives d’Habitatge (FCHC)
http://www.fedcoophabitcat.org

La Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya (FCHC) es constitueix l’any 1983 i és l’entitat que representa el conjunt del cooperativisme d’habitatge català. Té la voluntat de ser fidel als principis cooperatius recollits en l’article 1 de la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives, així com als reconeguts per l’Aliança Cooperativa Internacional, les normes legals i reglamentàries emanades de les institucions de la Unió Europea, i de promoure’n el coneixement i el compliment. La Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya es regeix pels seus estatuts socials, registrats l’any 2003. Està inscrita al Registre Central de Cooperatives de Catalunya amb el número 1. Associa les cooperatives d’habitatges de Catalunya igualment sotmeses als preceptes de la llei esmentada i representa cooperatives que gestionen prop de 1.000 habitatges anuals a Catalunya. La FCHC té un paper actiu dins la societat catalana i defensa el dret d’accés a l’habitatge d’una forma més avantatjosa i d’acord al principi de la lliure adhesió, dins un model econòmic i social cooperatiu basat en els valors de l’honestedat, la transparència, la responsabilitat, la participació i la solidaritat.

Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya
http://www.cooperativesalumnes.cat/

A Barcelona el 9 de maig de 2016 els 250 representants de les cooperatives d’alumnes van constituir la Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya, Alumnes.coop. Aquesta federació agrupa les cooperatives d’alumnes de diferents escoles de tot el territori constituïdes en el marc del projecte desenvolupat per la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya i el programa aracoop. Alumnes.coop té com a missió principal consolidar, impulsar i promocionar les 60 cooperatives d’alumnes que, dia a dia, enforteixen l’economia i la societat basant-se en principis democràtics. A més, servirà per a coordinar-les entre si i fomentar la intercooperació.

XARXES I FEDERACIONS D’ECONOMIA SOCIAL A L’ESTAT ESPANYOL

Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS)
www.economiasolidaria.org

REAS és una xarxa de xarxes d’economia alternativa i solidària, composta per més de cinc-centes entitats que s’agrupen en xarxes territorials i sectorials. Estan presents en l’àmbit internacional per mitjà de RIPESS (Xarxa Intercontinental de Promoció de l’Economia Social i Solidària). Jurídicament REAS és una associació de caràcter no lucratiu, sense filiació partidista o religiosa, amb àmbit d’actuació a tot el territori de l’Estat espanyol.

Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)
http://www.cepes.es/

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), constituïda el 1992, és una confederació empresarial, d’àmbit estatal, de caràcter intersectorial. És la màxima institució representativa de l’Economia social a Espanya, i es constitueix com una plataforma de diàleg institucional amb els poders públics. CEPES, com a organització aglutinadora de les diverses actuacions econòmiques existents sota el concepte de l’Economia social, integra 26 organitzacions. Totes, confederacions estatals o autonòmiques i grups empresarials específics, representen els interessos de cooperatives, societats laborals, mutualitats, empreses d’inserció, centres especials d’ocupació, confraries de pescadors i associacions del sector de la Discapacitat, amb més de 200 estructures de suport en l’àmbit autonòmic.Paraules clau
#XARXA #FEDERACIÓ #ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.