BRÚIXOLA PER

Emprendre

FITXA 9

Emprendre en clau cooperativa

Autoria
TV3. Programa “Valor Afegit”
Data de publicació
Gener 2017

Descripció

En aquesta fitxa et presentem un conjunt de recursos per conèixer què significa ser cooperativa, quins són els principis i els valors cooperatius i quina és la representació de les cooperatives al món. Per saber-ne més, trobaràs diferents articles sobre el moviment cooperatiu, així com el marc legal de referència.

QUÈ ÉS UNA COOPERATIVA

Una cooperativa és una empresa formada per persones (físiques o jurídiques) que s’uneixen de forma voluntària per satisfer les necessitats i les aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica. Es constitueix amb un mínim de dos socis o sòcies, que posteriorment hauran de ser tres (vegeu més informació), que hauran de realitzar l’activitat cooperativitzada que correspongui segons la classe de cooperativa.

Més informació:

Què és una cooperativa. Generalitat de Catalunya.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/vull-crear-una-cooperativa/que-es-una-cooperativa/index.html

LES COOPERATIVES FORMEM PART D’UN MOVIMENT GLOBAL

Les cooperatives formen part d’un moviment ampli i global. A Catalunya existeixen més de 5.000 cooperatives de quasi tots els sectors. En alguns països les empreses més importants són cooperatives. Les cooperatives creen més llocs de treball que totes les multinacionals plegades: gairebé 1.000 milions de persones, una persona de cada set sobre la població mundial som sòcies d’alguna cooperativa, de les quals més de 100 milions ho som com a sòcies treballadores.

Les cooperatives a tot el món estan arrelades al territori i a la comunitat a la qual pertanyen, i busquen la col·laboració amb altres cooperatives per enfortir-se com a empreses i fer créixer el moviment cooperatiu. L’Aliança Cooperativa Internacional uneix i representa més de 100 països des de la seva creació.

A l’Estat espanyol hi ha 22.500 cooperatives, i el nombre continua creixent. Una de les cooperatives més gran del món, Mondragón, està ubicada al País Basc. Les cooperatives de l’Estat espanyol donen feina a gairebé un 25% de la població activa.

Més informació: “Les cooperatives formem part d’un moviment global”. Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

https://www.youtube.com/ watch?v=0V8TAngL8a0

PRINCIPIS I VALORS DEL COOPERATIVISME

Les cooperatives són negocis propietat de les seves sòcies i socis, i estan gestionades per aquests mateixos socis. Independentment que els membres socis i sòcies siguin clients, empleats o residents, tothom té el mateix vot amb relació a l’activitat del negoci i al repartiment igualitari dels beneficis.

Com a negocis propulsats per valors i no limitats a l’obtenció del benefici, les cooperatives comparteixen principis acordats internacionalment i actuen en conjunt per construir un món millor mitjançant la cooperació.

L’Aliança Cooperativa Internacional és una organització independent i no governamental establerta l’any 1895 per unir, representar i servir les cooperatives de tot el món. L’Aliança ofereix una veu global i un fòrum per al coneixement, l’experiència i l’acció coordinada per i sobre les cooperatives. L’any 1995 l’Aliança va adoptar la Declaració revisada sobre la Identitat Cooperativa, que conté la definició d’una cooperativa, els valors de les cooperatives i set principis cooperatius.

Valors cooperatius: les cooperatives estan basades en els valors d’autoajuda, autoresponsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat.

Principis cooperatius: els principis cooperatius són les directrius mitjançant les quals les cooperatives posen en pràctica els seus valors.

  1. Associació voluntària i oberta
  2. Control democràtic dels membres
  3. Participació econòmica dels socis
  4. Autonomia i independència
  5. Educació, formació i informació
  6. Cooperació entre cooperatives
  7. Sentiment de comunitat

Més informació:
Empreses cooperatives amb valors. Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

https://www.youtube.com/watch?v=-yMuoFKB9Ik

TIPOLOGIA DE COOPERATIVES

Independentment del sector en què treballin, actualment les cooperatives es reparteixen en diverses categories, segons l’activitat aportada:

Cooperatives de treball: les persones sòcies aporten el seu treball en el sentit més ampli: poden ser coneixements, habilitats o altres. Hi ha cooperatives de treball en tots els sectors de l’economia: atenció a les persones, transports, ensenyament, indústria, cultura, etc.

Cooperatives de consumidors i consumidores: les persones físiques s’associen per comprar productes o serveis en comú. Hi ha cooperatives de consumidors que distribueixen material escolar, productes de comerç just, alimentació ecològica, etc.

Cooperatives agràries: es tracta d’empreses creades per distribuir productes elaborats pels seus membres. Principalment es tracta de productes de la terra o ramaderia.

Cooperatives de serveis: són empreses formades per persones físiques o jurídiques (professionals, autònomes, empreses mercantils, etc.) que s’associen per gaudir de determinats serveis en comú, com ara fer compres conjuntes o la comercialització. Se’n troben en el sector dels transports, de la neteja o de la distribució, entre d’altres.

Cooperatives de segon grau: les cooperatives es poden associar per constituir aliances avantatjoses creant cooperatives de segon grau i grups cooperatius.

Més informació:

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/economia_social/que_es_l_economia_social/que_son_les_cooperatives_i_les_s/que_es_una_cooperativa/classes_de_cooperatives/

Paraules clau
#EMPRENEDORIA SOCIAL #COOPERATIVA #PRINCIPIS COOPERATIUS #VALORS COOPERATIUS #L’ALIANÇA COOPERATIVA INTERNACIONAL
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.