BRÚIXOLA PER

Aprofundir

FITXA 11

Per saber-ne més sobre finances alternatives

Autoria
Observatori del Tercer Sector
Data de publicació
Juny 2009

Descripció

Presentació de l’informe Una aproximació a les finances ètiques, de Pau Vidal, María Peña Rodríguez, Marta Zaragoza i Maria Sureda en els Papers de l’Observatori de les Finances Ètiques, publicat el juny del 2009. En aquest informe es presenta una introducció a les finances ètiques, des de l’anàlisi del concepte en profunditat, i s’analitza el context en l’àmbit català, espanyol i europeu.

Un banc ètic o social és aquell que, alhora que fa beneficis per esdevenir sostenible en el temps, finança activitats econòmiques que tinguin un impacte social positiu. Els bancs ètics han adoptat diferents models tenint en compte en molts casos el públic objectiu al qual es dirigeixen, els processos de constitució i els moviments o col·lectius socials en què han estat creats.

L’activitat financera dels bancs ètics es diferencia poc de l’activitat financera de la banca tradicional. Un primer element que podem comparar és que, igualment com la banca tradicional, els bancs ètics cobren interessos pels seus préstecs normalment al preu de mercat. Un segon element és que la banca ètica incorpora en els seus equips de gestió professionals de la banca igual que les institucions financeres tradicionals. Molts d’aquests professionals, que han deixat la banca tradicional per treballar en la banca ètica, han assumit una reflexió i un compromís concret amb els valors socials i solidaris amb els quals treballen.

Hi ha diferents necessitats i demandes socials modernes que expliquen l’aparició dels bancs ètics, socialment responsables i solidaris: l’aug· ment de la demanda de coherència entre els valors personals i les nostres inversions, la demanda de vinculació territorial i contacte directe, i la ur· gència de facilitar crèdit a les iniciatives d’economia social.

Algunes de les principals iniciatives a Europa són: Triodos Bank, Crédit Coopératif, The Coope· rative Bank, Oikocredit Internacional, Banca Popolare, la Corporació Financera de Nef i el banc JAK. En el marc institucional europeu, l’any 2004 es va presentar la “Carta europea de suport a les iniciatives ètiques i solidaries” a la Comissió Europea. En aquesta carta es fa esment de les característiques i les necessitats de desenvolupar a Europa projectes de banca ètica. El Consell d’Europa també ha estat actiu en la promoció i el desenvolupament de textos de suport a la banca ètica.

Actualment, la banca ètica a l’Estat espanyol està formada per un nombre d’entitats encara reduït. Hi ha quatre iniciatives que destaquen per la seva magnitud i, sobretot, pel procés d’institucionalització i creixement que han sofert en els darrers anys: Triodos Bank, Fiare, Coop 57 i Oikocredit.

Paraules clau
#BANCA ÈTICA #FINANCES ÈTIQUES
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.