BRÚIXOLA PER

Emprendre

RECURS DIDÀCTIC RD6

Com elaborar el Pla econòmic i financer

Autoria
Barabara Educació SCCL
Data de publicació
Desembre 2017

Breu descripció

Què és un Pla econòmic i financer? Per on he de començar? Quins recursos em poden ajudar a elaborar-lo? En aquest recurs es proposen diferents eines i recursos que poden ajudar les persones emprenedores a elaborar el seu Pla econòmic i financer començant per analitzar conceptes previs.

Objectius d’aquest recurs

 1. Conèixer la utilitat del Pla econòmic i financer
 2. Conèixer i entendre l’estructura i les parts del Pla
 3. Comprendre conceptes clau
 4. Facilitar eines i recursos

Continguts que es treballen

 1. Què és el Pla econòmic i financer?
 2. Estructura i continguts del Pla econòmic i financer
 3. Recursos i eines per elaborar el Pla econòmic i financer

PROPOSTA DE TREBALL

Què és el Pla econòmic i financer?

El Pla econòmic i financer és una de les parts més importants del vostre projecte perquè us servirà per avaluar-ne la viabilitat econòmica. Així, doncs, aquest Pla serveix per quantificar, ordenar i avaluar econòmicament totes les decisions i totes les variables que haureu anat definint al llarg del Pla d’empresa general.

Els objectius que pretén assolir el Pla econòmic i financer són:

 • Recollir els aspectes econòmics i financers del nostre projecte empresarial
 • Concretar el Pla d’inversions inicials
 • Elaborar el Pla de finançament
 • Fer la previsió de tresoreria i del compte de resultats
 • Calcular el punt d’equilibri
 • Elaborar el balanç de situació
Analitzant conceptes

El Pla d’inversions indica la quantificació de les inversions i les despeses necessàries per iniciar l’activitat de l’empresa (despeses de constitució, maquinària, existències, provisió de fons, etc.). El Pla d’inversions inicials ha de fer referència als recursos que cal invertir per poder dur a terme l’activitat de l’empresa.

El Pla de finançament s’ha de referir a la forma en què es finançaran les inversions que s’han de fer. S’han de detallar les fonts de finançament, i també el percentatge de cadascuna d’aquestes fonts i la data en què s’han d’obtenir.

El Compte de resultats expressa el benefici d’un període determinat a partir de la diferència entre els ingressos i els costos produïts en el període.

El Pla de tresoreria constitueix el registre de les previsions de cobraments i pagaments per poder preveure els possibles dèficits o superàvits de tresoreria (quan no hi ha diners a l’empresa o quan sí que n’hi ha). També permet preveure les necessitats de diners que tindrà l’empresa en cada moment, amb la finalitat de preveure els desfasaments que es puguin produir, considerant les condicions i els terminis de cobrament a clients i clientes (descomptes a aplicar, cobraments a 30, 60, 90 dies, etc.) i de pagament a empreses proveïdores (descomptes a obtenir, pagaments a 30, 60, 90 dies, etc.).

El Balanç de situació és el resum de la situació patrimonial de l’empresa, és a dir, béns, drets, recursos propis i deutes. Expressa la situació patrimonial de l’empresa en un moment concret del temps i està determinada per:

 • L’actiu, que agrupa els elements patrimonials que representen béns i drets de propietat de l’empresa.
 • El passiu, que està format pels elements patrimonials que representen deutes o obligacions pendents de pagament amb persones o entitats alienes.
 • El net patrimonial, que conté el valor dels fons que aporta la persona emprenedora, l’equip fundador o els i les accionistes, així com els recursos generats no distribuïts.

El Càlcul del punt d’equilibri indica el volum mínim de vendes que permet cobrir tots els costos fixos. Aquesta dada és decisiva per a la nova empresa, tant des del punt de vista de la persona emprenedora o l’equip fundador com per a les possibles persones inversores o prestadores.

Cada projecte és un món

Tot i que trobareu molts models i exemples de Plans econòmics i financers, heu de tenir en compte que dependran en gran mesura de la situació i de les necessitats de cada empresa i/o projecte.

Trieu el camí que més s’adapti al que necessiteu

Aplicació online:

Models offline:

Exemples:

 • FEVECTA, Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives de Treball Associat, presenta, en l’enllaç següent, una proposta de casos de viabilitat d’algunes empreses que us poden servir de referència per fer el vostre Pla econòmic i financer:
  Casos de viabilitat cooperativa. FEVECTA https://www.fevecta.coop/emprenedors/casos-de-viabilitatcooperativa/

Recomanacions per a la seva aplicació

Aquest recurs es presenta com un recurs complementari al recurs “Com crear el Pla d’empresa”, i ofereix més recursos i eines per a l’elaboració del Pla econòmic i financer.

Paraules clau
#PLA ECONÒMIC I FINANCER #PLA D’INVERSIONS #PLA DE FINANÇAMENT #COMPTE DE RESULTATS #PLA DE TRESORERIA #BALANÇ DE SITUACIÓ #CÀLCUL DEL PUNT D’EQUILIBRI #VIABILITAT COOPERATIVA
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.