BRÚIXOLA PER

Emprendre

RECURS DIDÀCTIC RD7

Com fer una cooperativa

Autoria
Barabara Educació SCCL
Data de publicació
Desembre 2017

Breu descripció

Aquest recurs s’orienta a persones que vulguin posar en marxa un projecte empresarial cooperatiu, definint els passos a seguir i oferint eines i recursos on poder consultar i iniciar els tràmits de constitució i d’inici d’activitat.

Objectius d’aquest recurs

 1. Reflexionar sobre el model cooperatiu com a projecte empresarial
 2. Conèixer i analitzar el grau de maduració del Pla de negoci
 3. Presentar el marc legal de les cooperatives
 4. Detallar els passos a seguir per a la constitució i l’inici d’activitat de la cooperativa
 5. Oferir eines i recursos on poder consultar i iniciar els tràmits

Continguts que es treballen

 1. Què significa crear una cooperativa?
 2. Aspectes clau a tenir en compte en el moment de crear la cooperativa
 3. Marc legal de les cooperatives: la Llei de cooperatives
 4. Passos i tràmits per a la constitució
 5. Passos i tràmits per a l’inici de l’activitat

PROPOSTA DE TREBALL

Què significa crear una cooperativa?

Crear una cooperativa significa que esteu a punt d’iniciar un procés de creació d’una empresa formada per persones (físiques o jurídiques) que s’uneixen de forma voluntària per satisfer les necessitats i les aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica. Es constitueix amb un mínim de tres socis o sòcies (excepcionalment dos), que hauran de fer l’activitat cooperativitzada que correspongui segons el tipus de cooperativa.

Per començar, reflexioneu sobre els conceptes següents i valoreu-los amb relació al vostre projecte empresarial:

 • Què significa propietat conjunta i que aportarà al vostre projecte?
 • Què comportarà la gestió democràtica?
 • Què entenem per activitat cooperativitzada?
 • Qui serem les sòcies/socis fundadores?
Marc legal de les cooperatives: la Llei de cooperatives

La Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives és la llei que té per objecte regular el funcionament de les cooperatives com a societats que, actuant amb plena autonomia de gestió i sota els principis de lliure adhesió i de baixa voluntària, amb capital variable i gestió democràtica, associen persones físiques o jurídiques amb necessitats o interessos socioeconòmics comuns amb el propòsit de millorar la situació econòmica i social de llurs components i de l’entorn comunitari fent una activitat empresarial de base col·lectiva, en què el servei mutu i l’aportació pecuniària de tots els membres han de permetre complir una funció orientada a millorar les relacions humanes i a posar els interessos col·lectius per damunt de tota idea de benefici particular.

La Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives va ser aprovada el passat 18 de juny de 2015, tal com explica el preàmbul de la Llei, i planteja alguns canvis respecte a la llei anterior respecte a cinc objectius bàsics: fomentar la creació de cooperatives, reforçar les vies de finançament intern, millorar la gestió empresarial, assolir un major dimensionament del sector cooperatiu i simplificar i eliminar càrregues.

Us recomanem que, per tal d’entendre el marc legislatiu que emmarcarà el vostre projecte empresarial, tingueu a mà per a possibles consultes la Llei de cooperatives 12/2015, del 9 de juliol.

Aspectes bàsics a tenir en compte en el moment de crear la cooperativa

En arribar al plantejament de crear la cooperativa, és recomanable tenir clars alguns aspectes previs que seran imprescindibles. Us en proposem una relació amb l’objectiu que valoreu el grau de maduració respecte al vostre projecte:

Fet

Pendent

Selecció de la tipologia de cooperativa que volem ser.

Independentment del sector en què treballeu, actualment les cooperatives es diferencien en diverses tipologies segons l’activitat aportada (per exemple: cooperatives de treball associat, de consum, agràries, etc.).

Estructuració del negoci.

Una cooperativa és una forma única de fer empresa que requereix un enfocament diferent per al desenvolupament. Atès que és un negoci i, alhora, una associació de persones, l’èxit de la cooperativa dependrà de com es construeixen les bases per a cadascuna d’aquestes dues dimensions de l’empresa. Però sobretot caldrà definir i estructurar el model de negoci, que pot començar per definir: el Pla de viabilitat, el Pla d’empresa, el Pla comercial i comunicació i el Pla financer.

Estructuració de la dimensió cooperativa.

Caldrà definir l’estructura de la propietat, definir el procés d’incorporació de persones sòcies i construir l’estructura democràtica, que passarà per redactar els estatuts socials i el Reglament de Règim Intern.

Estatuts socials, assemblea constituent i escriptura pública.

Els estatuts hauran de contenir uns mínims i seran aprovats en l’assemblea constituent. En aquesta assemblea es recollirà una acta per elevar a públic (portar al notari) els acords que s’adoptin i per procedir a inscriure aquesta constitució al Registre de Cooperatives. Tots els socis i sòcies hauran d’anar al notari per tal que se’ls atorgui l’escriptura pública.

Passos i tràmits per a la constitució i l’inici de l’activitat

Arribades a la constitució de la cooperativa, el més senzill serà tenir clars quins són els passos que haureu de seguir a partir d’aquí. Per fer-ho, hi ha diversos portals i recursos que us poden orientar en la constitució (vegeu el punt següent). No obstant això, a mode de resum, els passos a nivell general serien els següents:

Tràmits de constitució: Tràmits d’inici d’activitat:
 • Sol·licitud del nom de la cooperativa
 • Redacció dels estatuts socials
 • Celebració de l’assemblea constituent
 • Aportacions inicials al capital social
 • Obertura d’un compte bancari
 • Escriptura pública de constitució
 • Sol·licitud del CIF provisional
 • Autoliquidació de l’ITP – AJD
 • Inscripció al Registre de Cooperatives
 • Sol·licitud del CIF definitiu
 • Documentació social
 • Declaració censal / Inici de l’activitat
 • Alta a la Seguretat Social
 • Permís municipal d’obertura d’establiment
 • Comunicació d’obertura del centre de treball
 • Llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
Guia pràctica del procés de constitució d’una empresa cooperativa

Una eina senzilla per tenir a l’abast tota la informació necessària per crear una empresa cooperativa.

http://aracoop.coop/wp-content/uploads/Guia_practica_constitucio_cooperativa.pdf

En les seves pàgines trobareu, de manera entenedora, informació sobre els passos a seguir en tot el procés de creació, enllaços a impresos, exemples i informació sobre entitats. La guia ha estat elaborada en el marc del programa Aracoop amb l’objectiu d’ampliar, renovar i enfortir l’economia social i cooperativa. Es tracta d’un programa impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la participació activa de les federacions, la Confederació de Cooperatives, la Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya i la col·laboració de 100 entitats d’arreu de Catalunya.

Vull crear una cooperativa. Generalitat de Catalunya

Portal web de la Generalitat de Catalunya on trobareu tots els tràmits que haureu de dur a terme, acompanyats de l’accés al tràmit en si mateix, ja sigui amb indicacions per fer-lo presencialment o telemàticament.

http://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/vull-crear-una-cooperativa/la-constitucio-de-la-cooperativa/

Procediment exprés

El procediment exprés redueix i facilita els tràmits necessaris, de manera que les persones emprenedores puguin constituir la cooperativa en el termini màxim dels dos dies hàbils següents al dia en què entrin en el registre competent els documents preceptius per a la constitució de la cooperativa. Els requisits per poder sol·licitar inscriure una cooperativa pel procediment exprés, a part dels requisits generals de les cooperatives, són els següents:

 • Han de ser cooperatives de primer grau: de treball associat, de serveis, agràries o de consumidors i usuaris, en què el nombre de socis no sigui superior a deu.
 • L’escriptura pública de constitució ha de contenir els estatuts socials específics i simplificats aprovats per a aquesta modalitat de creació de cooperatives (es pot descarregar el model a la mateixa web).
 • L’escriptura pública ha de fer constar expressament que la cooperativa opta pel procediment exprés d’inscripció.
Paraules clau
#COOPERATIVA #CONSTITUCIÓ #TRÀMITS
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.