BRÚIXOLA PER

Aprofundir

RECURS DIDÀCTIC RD14

Com garantir la transparència

Autoria
Barabara Educació SCCL
Data de publicació
Desembre 2017

Breu descripció

En aquest recurs es proposa analitzar què significa transparència, conèixer quin és el marc legal al voltant de la transparència, l’accés a la informació pública i el bon govern. Conèixer quines són les obligacions amb relació a aquesta matèria i facilitar eines i recursos per aplicarla als projectes, entitats, organitzacions, etc.

Objectius d’aquest recurs

 1. Conèixer la legislació vigent sobre transparència i accés a la informació pública
 2. Conèixer quines son les obligacions en matèria de transparència per les entitats
 3. Fomentar bones pràctiques de transparència en els projectes emprenedors
 4. Presentar un recurs d’autoavaluació i autodiagnosi sobre transparència

Continguts que es treballen

 1. De què parlem quan parlem de transparència
 2. Com afecta la llei de transparència estatal les entitats i a què obliga
 3. Per què és important garantir la transparència
 4. Com puc garantir que el meu projecte compleix amb estàndards de transparència

PROPOSTA DE TREBALL

Tota entitat vinculada a l’Economia social i solidària ha de complir uns criteris de transparència, però sovint no sabem exactament què significa i, sobretot, quins passos hem de fer.

Abans de començar, preguntem-nos: què significa per a nosaltres “transparència”? Quins motius ens mouen per plantejar-nos tirar endavant aquest tema?

Tot seguit, llegiu els apartats següents i comenteu-los. És important que dediquem una bona estona a la reflexió conjunta, sobretot amb vista a consensuar la idea i els motius que compartim.

De què parlem quan parlem de transparència?

El 9 de desembre de 2013 es va publicar en l’àmbit estatal la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que va entrar en vigor el passat desembre de 2014. En l’àmbit de Catalunya, el 29 de desembre de 2014 es va publicar la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que neix de la necessitat de regular en l’àmbit autonòmic conceptes bàsics com són la transparència, l’accés a la informació, el bon govern i el govern obert per poder parlar d’una Administració que dóna compliment al principi de legalitat i de qualitat en els seves actuacions.

Com afecta la llei de transparència estatal a les entitats?

Per conèixer a qui afecta la llei és recomanable llegir-ne l’article 3. Àmbit d’aplicació (vegeu la Llei). No obstant això, i a mode de resum, es pot dir que tot i que la Llei de transparència és una llei pensada i redactada per a l’Administració, dels seus preceptes també es deriven obligacions aplicables a totes aquelles entitats vinculades i a les persones físiques i jurídiques que tenen relacions de manera directa amb l’Administració pública. Així, les entitats obligades per aquesta llei són:

 • Fundacions del sector públic.
 • Persones jurídiques que perceben fons públics.
 • Entitats privades que rebin ajuts o subvencions per més de 100.000 € anuals.
 • Entitats privades que rebin ajuts o subvencions per més de 5.000 € anuals i que almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeixi de subvencions o ajuts públics.
 • Entitats adjudicatàries de contractes del sector públic.
Per què és important garantir la transparència a les entitats sense ànim de lucre?

La transparència és un valor que resulta imprescindible incorporar per generar confiança i millorar la gestió. Cap institució pública o privada que es proposi enfortir les relacions amb usuaris/àries, treballadors/es, col·laboradors/ es i amb la ciutadania en general, no pot defugir la responsabilitat de publicar informació completa i intel·ligible que faci possible el diàleg, la participació i el rendiment de comptes de les seves actuacions envers els interessos de tots els subjectes implicats i el conjunt de la societat.

Com puc garantir que el meu projecte compleix amb estàndards de transparència?

Per garantir els estàndards de transparència us presentem una eina adreçada a entitats sense ànim de lucre, que permet fer-vos una autodiagnosi de la transparència i obtenir una autoacreditació del grau d’èxit assolit: projecte TransparEnt.

L’objectiu del projecte TransparEnt és proporcionar a les entitats criteris i eines per fer una comunicació transparent i de qualitat, impulsant-hi millores que afavoreixin tant a cadascuna de les organitzacions com al conjunt del sector. La manca de bones pràctiques consolidades i d’una tradició sòlida dificulten l’aplicació dels principis de transparència i l’apreciació dels beneficis que comporta. La plataforma TransparEnt és, doncs, una eina per fer autoavaluació de la transparència de la informació que es publica a la pàgina web de la vostra organització. També es poden descarregar documents d’autoacreditació del grau de transparència assolit.

Com funciona la plataforma TransparEnt?

L’eina permet analitzar el grau d’acompliment amb la transparència en cinc graons:

Bloc 1. L’entitat. Aquest grup d’indicadors avalua si s’informa de manera adequada sobre la tipologia i les característiques bàsiques de l’entitat.

Bloc 2. Òrgans i persones que gestionen i/o formen l’entitat. Aquest segon grup avalua si s’informa sobre els òrgans de govern de l’entitat i les seves funcions, les persones que ocupen aquests càrrecs i la resta de persones i col·lectius que treballen o participen a l’entitat.

Bloc 3. Com es gestiona l’entitat. En el tercer bloc s’avalua si es dona informació que permet saber com es governa i es gestiona l’entitat, de quins recursos disposa i quines actuacions es fan relacionades amb les finalitats de l’entitat.

Bloc 4. Com s’informa sobre l’entitat. Aquest bloc estudia si les notícies que es publiquen contribueixen a explicar com es gestiona l’entitat. Bloc 5. Procediments de participació. L’últim bloc revisa si s’ofereixen eines i procediments que permeten als diferents col·lectius i persones participar en la gestió de l’entitat.

S’han establert cinc esglaons o graus de transparència de la informació, des de la més bàsica i que presenta menys dificultats, fins a altres que plantegen major dificultat. Els esglaons permeten fer l’autoavaluació començant pels aspectes que presenten menys dificultats a les entitats. A cada esglaó hi ha indicadors de diferents blocs.

Per passar d’un esglaó al següent s’han de complir tots els indicadors de l’anterior amb tots els criteris que els defineixen. Si no es compleix amb tots els indicadors, s’han de solucionar les mancances detectades abans de passar a l’esglaó següent. Les mancances en un indicador no es resolen amb les informacions d’altres indicadors. Cada informació és important i no en substitueix cap altra.

No totes les entitats han de superar tots els esglaons. Cadascuna ha de fixar-se els seus objectius depenent de les seves possibilitats. Plantegeu- vos quins us afecten i organitzeu el treball per desenvolupar-los.

Passos per a l’autoavaluació
 1. Registra’t. Si tens dubtes, visita l’apartat FAQ’s (preguntes freqüents)
 2. Contesta el qüestionari. Esglaó per esglaó.
 3. Un cop assolit al 100%, a l’esglaó descarrega’t l’acreditació.
 4. Segueix així: passa a l’esglaó següent.

Recomanacions per a la seva aplicació

Aquest recurs està pensat per a entitats i organitzacions sense ànim de lucre per poder treballar d’una manera fàcil, àgil i clara tots els elements que s’haurien d’incorporar per complir amb la llei de transparència. Permet fer una autodiagnosis i descarregar un certificat d’autoacreditació del nivell de transparència assolit.

Paraules clau
#TRANSPARÈNCIA #LLEI 19/2013, DE 9 DE DESEMBRE #LLEI 19/2014, DE 29 DE DESEMBRE #PROJECTE TRANSPARENT
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.