BRÚIXOLA PER

Aprofundir

RECURS DIDÀCTIC RD15

Com gestionar el conflicte

Autoria
Barabara Educació SCCL
Data de publicació
Desembre 2017

Breu descripció

La gestió de conflictes es presenta com un repte que els equips de treball han de treballar de manera quotidiana, assumint el conflicte des de l’aprenentatge i la lògica de procés. Com resolem els conflictes en els nostres equips? Quines estratègies podem seguir? Com treballem la governança i l’organització interna en la nostra organització? Com podem gestionar el treball participatiu per mitjà de dinàmiques de grup? Una bona gestió del conflicte ens permetrà avançar com a persones i com a col·lectiu.

Objectius d’aquest recurs

 1. Entendre la lògica del conflicte i el seu marc conceptual
 2. Entendre la prevenció i la gestió de conflictes com a part de la cultura organitzacional
 3. Iniciar un procés de gestió del conflicte

Continguts que es treballen

 1. Prevenció i gestió de conflictes
 2. Canvi cultural
 3. El conflicte com a procés

PROPOSTA DE TREBALL

Fil a l’Agulla, una cooperativa que acompanya persones i grups en processos de presa de consciència amb vocació de transformar i incidir allà on treballen (http://filalagulla.org/), posa a disposició una guia titulada La gestió de conflictes a les cooperatives que ens permet entendre i treballar els conflictes des d’una dimensió global i organitzativa: http://www.cooperativestreball.coop/sites/default/files/materials/ guia_per_a_la_gestio_de_conflictes.pdf

L’enfocament d’aquesta guia parteix de tres idees claus que ens acompanyen en tota la lectura i aplicació: tenir interès i deixar de conflictuar amb el conflicte, tenir visió de procés i veure el conflicte com la tensió entre dos rols:

Tenir interès i deixar de conflictuar amb el conflicte: els conflictes són naturals, inherents, inevitables, formen part de la vida de les persones i de les organitzacions i són una mostra de la diversitat i de la democràcia interna. Per tant, l’objectiu no és no tenir conflictes, sinó tenir interès pels conflictes i pel potencial que poden aportar a l’organització.

Tenir una visió de procés: la visió de procés ens pot ajudar a estar realment oberts i apreciar les noves informacions que el conflicte ens està aportant, entenent que no són un fet o un moment.

Veure el conflicte com la tensió entre dos rols: una visió sistèmica ens permet veure els conflictes com la tensió entre dos rols, és a dir, dues posicions, punts de vista o experiències diverses davant d’un tema que van més enllà de les persones que els estan representant en un moment determinat.

Si tenim en compte aquestes perspectives, podrem fer un canvi cultural, un compromís amb la creació d’espais i la dotació d’eines i recursos per poder atendre els conflictes en el dia a dia de la cooperativa. Cal, doncs, donar importància a la gestió dels conflictes de manera cultural, i no quan esclaten.

Aquesta guia ens serà d’utilitat a l’hora de plantejar aquest canvi cultural. Ens permet, en primer lloc, entendre el marc conceptual dels conflictes i la seva gestió. Un cop assimilats, podrem comprendre la tipologia dels conflictes més típics, que en aquesta guia se’ns presenten com:

 • En relació amb la visió del projecte
 • En relació amb la governança i l’organització interna
 • En relació amb les dinàmiques grupals (participació, lideratge i poder)
 • En relació amb la manca d’espais i de mecanismes per a la gestió de conflictes

Tot seguit ens presenta els aspectes claus per a la prevenció d’aquests quatre tipus de conflictes, així com eines per gestionar-los.

Més enllà d’aquesta guia, a Internet podem trobar moltes dinàmiques de grup per a la gestió de conflictes. Solen ser activitats molt ben plantejades. És important, però, que tinguem clar quin objectiu perseguim amb la dinàmica, quin grup i quines persones el configuren, amb vista a poder triar-les. En l’ampli ventall de dinàmiques que trobareu a la xarxa, algun exemple seria, per exemple, les que ofereix l’Escola Cultura de Pau de l’Autònoma:

https://escolapau.uab.es/index.php?option=com_content&view=article&id=190:educacion-en-y-para-el-conflicto-y-para-la-convivencia&catid=70&Itemid=93&lang=ca

Siguin aquestes o altres, és important que les adaptem al nostre grup, al nostre espai i al temps que tenim.

D’altra banda, i ja per acabar, a la guia es poden trobar dues eines que poden ajudar a iniciar el procés a la nostra cooperativa:

 1. Qüestionari autodiagnòstic, que ens permetrà una visió inicial de la nostra cultura de gestió de conflictes, amb vista a poder treballar els aspectes en els quals necessitem millorar.
 2. Exercicis per treballar la visió personal i la visió comuna, que poden ser una bona eina per iniciar una nova cultura de la gestió dels conflictes a la nostra organització.

Recomanacions per a la seva aplicació

De la mateixa manera que entenem el conflicte com un procés, el canvi cultural de la gestió dels conflictes també ens l’hem de plantejar com un procés. Així, doncs, un cop treballada la guia i formats sobre el tema, ens caldrà planificar el procés de canvi, tenint clars els objectius, les i els actors implicats, així com moments d’aturada i avaluació del procés.

Paraules clau
#CANVI CULTURAL #GESTIÓ I PREVENCIÓ #DINÀMIQUES #GOVERNANÇA
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.