BRÚIXOLA PER

Aprofundir

RECURS DIDÀCTIC RD13

Com incorporar la perspectiva de gènere

Autoria
Barabara Educació SCCL
Data de publicació
Desembre 2017

Breu descripció

Incorporar la transversalitat de gènere en el nostre projecte serà bàsic per garantir la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació.

Objectius d’aquest recurs

 1. Conèixer quines eines tenim al nostre abast
 2. Analitzar si el projecte/entitat/organització a què pertanyem incorpora mesures d’igualtat
 3. Conèixer a què ens obliga la llei i conèixer bones pràctiques actuals
 4. Tenir eines per aplicar la perspectiva de gènere a l’intern i a l’extern de l’organització

Continguts que es treballen

 1. Pla d’igualtat
 2. Gènere
 3. Funcionament intern en clau d’igualtat

PROPOSTA DE TREBALL

Quins indicadors hem de tenir en compte per dissenyar projectes amb perspectiva de gènere? Com fer una autodiagnosi per identificar com a entitat els nostres punts forts i dèbils en aquest àmbit? Quines fases hem de seguir per elaborar un Pla d’igualtat? I un protocol per abordar l’assetjament sexual? Com una organització pot fomentar l’apoderament de les dones?

Aquestes són algunes de les preguntes que ens fem les entitats i que sovint no sabem com abordar. Hi ha alguns manuals i experiències que ens poden ser útils per iniciar un procés de reflexió que ens dugui a accions concretes. Tots aquests aspectes es recullen en el Pla d’igualtat.

El Plans d’igualtat neixen amb l’objectiu d’assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Aquests plans estan formats per un seguit de mesures que, amb les noves eines presentades, es podran avaluar i fer-ne seguiment.

Elaborar o revisar el nostre Pla d’igualtat requereix posar un marxa un procés de reflexió complexa, en el qual s’analitzin els conceptes i les propostes i s’adaptin a la nostra realitat. Tenim molts manuals i guies que ens poden facilitar la incorporació de la perspectiva de gènere a la nostra organització, així com donar eines per elaborar el Pla d’igualtat. Entre elles, una de les que pot ser interessant i útil és el Manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i mesures d’igualtat per a entitats, de Torre Jossana: http://www.tjussana.cat/repositori/element_1487180154.pdf

Es tracta d’un manual sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en entitats i associacions i sobre el desenvolupament de mesures d’igualtat; un material pràctic que s’adapta a les necessitats de les associacions en matèria d’igualtat de gènere, tant pel que fa al funcionament intern com pel que fa a les activitats i els projectes que impulsen.

El manual recull informació clau per potenciar l’interès i l’autonomia de les entitats a l’hora d’intervenir en matèria d’igualtat de gènere. Per a això:

 • Els continguts es desenvolupen d’una manera breu, accessible i esquemàtica
 • Es combinen explicacions teòriques amb altres de pràctiques amb recomanacions metodològiques
 • Tots els exemples i bones pràctiques estan enquadrats i senyalitzats en cadascun dels diferents apartats

Els continguts s’agrupen en tres blocs temàtics:

 1. Conceptes bàsics i fonaments legals: es tracten els aspectes bàsics i generals de la igualtat de gènere perquè les entitats i les associacions puguin tenir una base conceptual sòlida i coneguin les eines legals existents en aquesta matèria.
 2. La igualtat en l’actuació: es desenvolupen coneixements i eines perquè les entitats incorporin perspectiva de gènere; és a dir, que prenguin en consideració les diferències entre dones i homes a l’hora de dissenyar i desenvolupar els plans estratègics i els projectes. A més, es posa un èmfasi especial en la comunicació no sexista.
 3. La igualtat en el funcionament intern de les entitats: es tracten continguts teòrics i tècniques metodològiques per obtenir una visió global de la situació de la igualtat entre dones i homes a les entitats i per intervenir segons les necessitats de gènere que puguin sorgir. Es desenvolupen quatre apartats: mesures i plans d’igualtat; prevenció i intervenció davant l’assetjament; usos dels temps, i empoderament de les dones dins les entitats i les associacions.

Un cop llegit el manual, ens farem les preguntes següents (estan estructurades en dos blocs, depenent de si tenim o no un Pla d’igualtat).

En el cas que tinguem Pla d’igualtat:

 • Quins aspectes del nostre Pla d’igualtat cal actualitzar?
 • Com ho farem?
 • Qui participarà en el procés de revisió?

Un cop contestades les preguntes, haurem d’organitzar les sessions de treball. Per fer-ho, cal tenir en compte qui hi participarà, quins objectius i continguts treballarem, quina metodologia farem servir i com es recolliran els acords.

Un cop tinguem el Pla actualitzat, haurem de plantejar com el difondrem dins de l’entitat i quines accions emprendrem perquè tothom se n’apropiï.

En el cas que no tinguem Pla d’igualtat:

 • Tenim prou informació per començar-ne l’elaboració?
 • Com ho farem?
 • Qui participarà en el procés de revisió?

Un cop contestades les preguntes, haurem d’organitzar les sessions de treball. Per fer-ho, cal tenir en compte qui hi participarà, quins objectius i continguts treballarem, quina metodologia farem servir i com es recolliran els acords.

Un cop tinguem el pla elaborat, haurem de plantejar com el difondrem dins de l’entitat i quines accions emprendrem perquè tothom se n’apropiï.

Paraules clau
#PLA D’IGUALTAT #APODERAMENT DE LES DONES #PERSPECTIVA DE GÈNERE
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.