BRÚIXOLA PER

Emprendre

RECURS DIDÀCTIC RD9

Transformació de l’activitat econòmica en cooperativa

Autoria
Barabara Educació SCCL
Data de publicació
Desembre 2017

Breu descripció

Procés de reflexió i estudi crític sobre la situació del projecte actual per valorar si el model de transformació de l’activitat econòmica en cooperativa és viable i adequat per al nostre projecte empresarial. Un recurs orientat a un públic concret que vulgui iniciar un procés de transformació cap al model cooperatiu.

Objectius d’aquest recurs

 1. Analitzar les possibilitats que ens ofereix el model cooperatiu versus altres models
 2. Fer una autodiagnosi per analitzar la viabilitat i l’adequació de la transformació
 3. Conèixer els pros i els contres d’iniciar un procés de transformació
 4. Conèixer de manera introductòria els tipus i els models de transformació existents
 5. Oferir eines i recursos per conèixer i analitzar els tràmits que cal dur a terme

Continguts que es treballen

 1. Possibilitats que ens ofereix el model cooperatiu versus altres models
 2. Principals avantatges de la cooperativa
 3. L’autodiagnosi per iniciar un procés de transformació a cooperativa
 4. Conseqüències del procés de conversió d’un negoci a cooperativa
 5. Tipus de conversió 6. Modalitats de processos de conversió de negoci

PROPOSTA DE TREBALL

Aquest recurs es basa en l’aplicació de la guia

Manual de conversió de l’activitat econòmica en cooperativa

i de l’eina

L’empresa continua. Guia de transformació en empreses cooperatives

Per què una cooperativa?
 • La cooperativa és la fórmula jurídica més adequada per a projectes socioeconòmics col·lectius. És un model d’empresa democràtica, en què preval la importància de l’activitat que fan les persones sòcies per sobre del capital.
 • És un model d’empresa innovadora que potencia els actius principals de qualsevol empresa actual: la implicació, la formació, la cooperació i la participació de les persones.
 • Les cooperatives creen ocupació estable, redistribueixen millor la riquesa, presten serveis socials amb més eficàcia, preserven el medi natural, cohesionen l’entorn rural, permeten l’accés al crèdit i ofereixen productes de més qualitat tant a persones sòcies com a tercers. Actuen, en definitiva, amb responsabilitat social amb les persones vinculades i amb l’entorn.
 • Qualsevol activitat econòmica es pot dur a terme en clau cooperativa.
 • La cooperativa és un model d’empresa que fomenta la intercooperació i el treball en xarxa. Alhora, disposa d’un moviment important dedicat a la creació i a l’enfortiment de les empreses i al foment del cooperativisme.
 • La cooperativa pren múltiples formes segons l’origen del projecte: cooperativa de treball, de consum o mixta. A més, permet dur a terme una activitat de prestació de serveis mantenint el vincle amb les associacions o les fundacions que l’han promoguda.
 • La fórmula cooperativa permet retenir el talent a l’empresa i potenciar les qualitats de les persones que participen en el projecte col·lectiu.
 • La cooperativa millora el marc d’autoregulació i de responsabilitat dels professionals que es volen agrupar per prestar serveis de forma conjunta.
 • Quan cal contractar treballadors i treballadores, la cooperativa permet créixer compartint riscos i responsabilitats i tractant les persones assalariades des d’una perspectiva nova: com a sòcies, més involucrades i motivades en el desenvolupament del negoci.
 • La cooperativa possibilita la continuïtat de l’activitat empresarial aprofitant el saber fer de les persones treballadores. El traspàs del negoci i la vinculació amb l’antiga propietat es poden dur a terme de moltes maneres, depenent de cada realitat.
 • Es tracta d’un dels models que s’adequa millor als projectes emprenedors que persegueixen involucrar un col·lectiu.
Principals avantatges de la cooperativa
 1. Empresa participativa i democràtica
 2. Gran capacitat d’autoregulació
 3. Compartir riscos, responsabilitats, excedents, habilitats, etc.
 4. Llocs de treball estables i de qualitat
 5. Triar del règim d’afiliació a la Seguretat Social
 6. Bonificacions fiscals i ajuts
 7. Capitalització del 100% de l’atur
 8. Registre propi i constitució bonificada
 9. Alta i baixa voluntàries i àgils
 10. Entorn de suport i finançament específic
El procés de conversió d’un negoci a cooperativa, el primer pas l’autodiagnosi

La guia L’empresa continua. Guia de transformació en empreses cooperatives us presenta en les seves pàgines un procés d’autodiagnosi per observar diferents paràmetres útils a l’hora de prendre la decisió sobre l’inici d’un procés de transformació en cooperativa.

La valoració dels diferents aspectes s’ha de dur a terme a partir de la seva ubicació en un «codi gràfic». Aquest element ha d’expressar si estem d’acord o valorem favorablement una situació/aspecte en concret, si estem en un nivell intermedi, o si l’organització es troba en una situació negativa o amb una àmplia necessitat de millora. Els apartats sobre els quals ens haurem d’analitzar són: la gestió, les persones, el lideratge del procés, els clients, el producte o servei, els aspectes econòmics, l’entorn i els grups d’interès.

Com analitzar els resultats?

Una valoració favorable té una puntuació de 5 punts, una de nivell intermedi té 3 punts, i una de negativa o amb àmplia necessitat de millora, 0 punts. Cal fer la valoració de cada apartat tenint en compte la mitjana de les puntuacions.

La guia ofereix una puntuació mínima recomanada per iniciar el procés de reflexió que ha de dur l’organització al desenvolupament del procés de transformació, desglossat en la taula següent. Es recomana especialment que no es comenci el procés de transformació si els apartats sobre les persones i el lideratge no disposen de la puntuació mínima requerida (4).

Una vegada analitzada l’autodiagnosi, us proposem consultar la guia

Manual de conversió de l’activitat econòmica en cooperativa.

El procés de conversió d’un negoci a cooperativa: conseqüències

Avantatges

El procés parteix de l’existència d’un negoci provat. Per tant, no és una aventura emprenedora que supleix la manca d’experiència amb estudis de simulació sobre l’impacte d’un producte o servei en un mercat, i tampoc parteix d’una situació hipotètica sinó real.

Dificultats

L’existència d’un negoci previ pot generar dinàmiques difícils de canviar, rols, models organitzatius i de presa de decisions, que poden ser formes de resistència al canvi de model jurídic.

Tipus de conversió

Un procés de conversió és el trànsit d’una forma jurídica a una altra on la forma de partida pot ser diversa: règim autònom, societat civil privada, societat limitada, associació sense ànim de lucre, etc. Cal tenir en compte que els motius que han originat la voluntat de conversió determinen el procés i els procediments que cal seguir en cada cas.

Els casos de conversió es poden classificar segons el grau de reorganització que el procés provoca en la propietat, entesa a grans trets “com la suma de capital + decisions empresarials”:

 1. Procés de conversió amb continuïtat de la propietat
 2. Procés de conversió en què la propietat socialitza el negoci
Modalitats de processos de conversió de negoci

Els processos de conversió es poden classificar en dues grans modalitats:

 1. Convivència de negocis: procés en què es crea una cooperativa nova, en paral·lel al manteniment de la forma jurídica o negoci preexistent.
 2. Transformació jurídica: procés de conversió de negoci que implica la transformació jurídica del negoci, sense que convisquin les dues formes jurídiques.

Per a més informació de tots els tràmits que cal dur a terme es pot consultar la guia Manual de conversió de l’activitat econòmica en cooperativa.

Recomanacions per a la seva aplicació

Aquest recurs es presenta com a eina introductòria per iniciar un procés de transformació en cooperativa. No obstant això, és important que en el moment d’iniciar un procés d’aquestes característiques comptem amb l’acompanyament i l’assessorament de persones especialistes. En aquest sentit, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ofereix orientació i suport tant en la creació d’una cooperativa com a l’hora de facilitar aquest procés de transformació en cooperatives.

Paraules clau
#COOPERATIVA #TRANSFORMACIÓ #AUTODIAGNOSI
Experiències

Aquest apartat de la maleta inclou sis experiències que permeten visibilitzar iniciatives d’Economia social i solidària i d’Innovació social a Barcelona. Les experiències s’emmarquen en diferents camps d’actuació, de manera que permeten complementar i exemplificar els diferents continguts de la proposta formativa.